زرد پره سر سیاه 
محل مشاهده:اطراف کورنگ
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

( سپاس از Javad Rostami)