دشت کبودراهنگ در اردیبهشت ماه 93


(با تشکر از آقای جواد رستمی)