نفر اول از راست : 

دکتر علیرضا حبیبی

متولد 1354 شهر کبود راهنگ

دکتری

مهندسی سازه

دانشگاه تربیت مدرس