این روزها این تالاب حال و روز خوبی ندارد آب کم آن با برداشت هر روزه دو موتور آب کمتر و کمتر می شود و این برای پرندگان مهاجری که در پاییز در مسیر مهاجرتشان به این تالاب خواهند آمد خبر بسیار بدی است
با تشکر از آقای جواد رستمی