کبودراهنگی موفق: دکتر مسعود بهرامی،  وکیل پایه یک و حقوقدان