یا علی قبر پرستویت کجاست؟ 
آن گل صد برگ خوش بویت کجاست؟