دیپلمات کبودراهنگی در لبنان

فتح الله توسلی از کبودراهنگی های موفق در عرصه سیاست که این روزها در لبنان به عنوان دیپلمات فعالیت می کند.توسلی در دیدار با رئیس جمهور لبنان