کبودراهنگی موفق
استاد مجید جوادی متولد سال 1343کبودراهنگ و مقیم اسپانیا میباشد. ایشان نوازنده چیره دست سه تار ، دف بوده و صدای دلنشینی دارد.مجید افتخار موسیقی کبودراهنگ و ایران می باشد.              

 www.casapersa.com