یاد و خاطره امام(ره) به عنوان یک بنده صالح خداوند همیشه الهی و ماندگار خواهد بود.