لینک های زیر بحشی است از فیام کوتاهی از زندگی دانشجوئی دکتر عزیزاله ویانی در مالزی است که توسط یکی از شبکه های تلویزیونی کشور مالزی با عنوان "زندگی یک دانشجوی دکتری موفق"در شهر جورج تاون ساخته شده و از چندین شبکه تلویزیونی و ماهواره ای کشور مالزی پخش گردیده و هم اکنون در وبسایت این شبکه ها موجود میباشد.

http://www.youtube.com/watch?v=woSsWwn4ESs

http://vimeo.com/64132155 


http://www.youtube.com/watch?v=Q8GgHGY23V0